Kristne kvinder Vordingborg Danmark

Der rejses en kirke i Köln til ære for dem. Ursulas dag eller Alle, på nær Ursula, blev skændet, mishandlet og dræbt af hunnerne. Da Ursula nægtede at gifte sig med hunnerkongen, blev også hun dræbt. Det er dag i året efter den gregorianske kalender, og der resterer 71 dage tilbage af året. Solen står op klokken Dagens længde er på 10 timer 7 minutter.

Ugens film – Come Play

Månen står op kl. Månen er tiltagende — tre dage til fuldmåne. Danske historiske begivenheder sket på dagen Danmark tvinges ind i Napoleonskrigene på fransk side. Attentatet mislykkes, da kuglen preller af på en knap. Den er skrevet af den chilenske forfatter Isabel Allende. Først et par måneder senere får filmen dansk premiere. Og lidt fra hver af kommende uges dage: Mandag den Det er senere blevet kendt som Det nationale kompromis eller de fire forbehold. Tirsdag den Hans Tausen havde lært den nye tro at kende hos Martin Luther i Wittenberg — og menigheden i Viborg kunne lide hans prædikener.

Prioren og biskoppen i Viborg derimod, ville have ham ud af kirken. Begivenheden er fastholdt på Constantin Hansens store maleri. Debuterer i Han medvirker i mere end film. Han dør i , 52 år gammel. Hanssen kræver i den tyske rigsdag, at Sønderjylland skal genforenes med Danmark.

Samme dag udtrykker den danske rigsdag ønske om, at grænsespørgsmålet løses på grundlag af folkenes selvbestemmelsesret. Den store omvæltning skete, da ager- og husdyrbrug kommende sydfra vandt indpas i landet, hvilket førte til den mest revolutionerende begivenhed i vor oldtid. Genetisk forskning viser, at nye mennesker indvandrede med agerbrugskultur fra sydligere egne og sandsynligvis udkonkurrerede den tidligere nu undertallige jægerbefolkning, der nu som mindretal blev opslugt i den nyindvandrede kultur.

Agerbruget skabte mulighed for, at mennesket kunne brødfødes af et langt mindre areal, og de mange flere fund fra denne tid tyder på noget nær en befolkningseksplosion. De første egentlige landbrug kendes fra ca.

Truslen fra syd?

Da befolkningen var lille, kunne man blot forlade et område og flytte til en ny rydning, mens jordens frugtbarhed blev genopbygget på det gamle sted. Det betød, at naturlig skov fik tid til at blive genetableret ved succession , og på den måde var belastningen af ressourcerne ganske ubetydelig.


 1. Du har ingen artikler på din læseliste.
 2. dating unge Sæby Danmark.
 3. Harald Blåtands runesten markerer overgangen.

Bondelivet var meget anderledes end jægerlivet på den måde, at man nu måtte til at organisere sig, så man kunne sikre sig, at man også næste år kunne få lov til at høste fra det område, man lige havde tilsået. Det er fra denne tid, man begynder at kunne ane konturerne af noget, der kunne ligne kultur i det danske område. Man kan i det danske landskab se utallige eksempler på, at man allerede i den tidlige bondestenalder har tænkt over døden, for jættestuer og stengrave dukkede nu op overalt, men også smukke potter vidner om en stigende udvikling.

I bronzealderen ses de første tegn på en lagdeling af samfundet med markant social ulighed. Det er tydeligt, at det var de rigeste, som blev begravet i de kunstige gravhøje på de mest synlige steder i landskabet. Bronzealderen blev kendetegnet ved en kultur, der er præget af rige gravgaver i de talrige høje. Den større befolkningstæthed og det, at man skrællede betydelige arealer for græstørv til gravhøjene, medførte et øget pres på naturressourcerne.

Det milde klima og de store arealer med urørt skov betød dog, at man stadig kunne brødføde alle. Kobber og tin til bronzen blev for en dels vedkommende udvekslet med rav og skind, som først blev indkøbt med flint i Nordnorge. Fra Danmark sejlede man i åbne kanoer op langs Norges kyst med flint, og skindene blev så sejlet op ad Elben , hvor de og ravet blev solgt for kobber, og kobber og skind blev siden solgt i England for tin. Støbningen krævede stor kunnen, og kun de førende slægter ejede våben og prydgenstande af det nye metal. Det nye og eksotiske materiales udbredelse til Sydskandinavien skyldes antagelig, at der fandt en form for organiseret handel sted, styret af en magtfuld overklasse.

Blandt de mange bronzefund er der kunstfærdigt fremstillede, religiøse genstande solvognen f. Tilsyneladende blev folk dræbt og nedsænket i småsøer og moser som afstraffelse eller ofring. De velbevarede lig kendes som mosefund , der er værdifulde kilder til vores viden om dagliglivet i bronzealderens Danmark.

Perioden indtil årtusindskiftet kaldes også "keltisk jernalder", fordi gravgaver og andre efterladenskaber er tydeligt påvirket af de store keltiske kulturer i Mellemeuropa — Hallstattkulturen og La Tène-kulturen. Det ses blandt andet af de mange spiralornamenteringer og af de stiliserede, slyngede figurer på redskaber og våben.

I begyndelsen af den "keltiske", eller " førromerske ", jernalder blev klimaet mere køligt og fugtigt. Fra den tid findes de første vidnesbyrd om stalde, der dog var under samme tag som beboelsen. En tolkning af de arkæologiske spor lyder at der har været tale om familiebrug — de enkelte huse blev mindre. Tungere leret jord blev dyrket, og landbruget intensiveret. Man lagde i vidt omfang om til mere husdyrbrug, som gav bedre udbytte under de ændrede klimaforhold. Dette skabte overdrev til græsning og løvenge til vinterfoder, hvorved de lysåbne naturtyper for første gang siden istiden genopstod.

Ved årtusindskiftet blev klimaet varmere, og det har sandsynligvis ført til udpining af de lette jorde i Vestdanmark, som forvandledes fra græseng til hede. Udvandringen af de kimbrer og teutoner er traditionelt blevet forbundet med denne tid, og disse kan sådan have medført tydelige kulturudvekslinger. Selv om de romerske provinser lå langt mod syd, fandtes der handelsruter, som tillod de rigeste i landet at bruge kostbare, romerske produkter service, gryder, lamper og våben f. Fra nedgravede skatte ved man, at romerske mønter var højt værdsat som middel til at henlægge rigdom.

Der sker en tydelig forandring omkring e. Der sker en tilbagegang i væveteknikken, mens lertøjet skifter fra at være udsmykkede ovnbrændte, til at være grove hjemmelavede bål-brændte. Samtidigt indføres der huskat, høns, drejekværn, og en ændring i husbygningen gør at vægstolperne nu står i væggen og ikke uden for væggen. I tiden før år opstod vore ældste landsbynavne, de der ender på ing e , um, lev og løse.

Fra da af må jorden være blevet dyrket i tovangsbrug eller trevangsbrug , som udnytter en sæson med græsset brakmark til en genskabelse af jordens frugtbarhed.

Kirkelige organisationer i Danske Kirkers Råd

Udpining af de lette jorde i Vestdanmark havde givet plads til hede, og heden blev i større udstrækning brugt til at give kvægfoder. På den tunge jord i Østjylland blev før uopdyrkede arealer taget i brug. Intensiveringen af landbruget fortsatte, så tidligere agerjord igen blev skovdækket. Dani er måske et latiniseret toponym fra "fladland" lignende tysk Tenne "tærskegulv", engelsk den "hule", Sanskrit dhánuṣ- "ørken". Fra perioden ca. Fra Illerup Ådal er der tegn på at den indtrængende hær kom fra vestkysten af den skandinaviske halvø, det vi i dag kender som Norge.

Den omfattede bl. Folk fra Danmark blev kendt som Vikinger i perioden mellem og Det var dog ikke alle danskere, der deltog i vikingetogterne. Mange blev hjemme og passede deres arbejde som bønder, fiskere, håndværkere eller handelsfolk. Gevinsten ved de nye dyrkningsmåder, der var udviklet i keltisk jernalder, havde lagt grunden til et befolkningsoverskud. Samtidig havde nordboerne udviklet det kølbyggede skib til fuldkommenhed, og de to ting i forening gav teknologi og mandskab til en ekspansion over havet, de såkaldte vikingetogter.

Vikingerne betragtes i mange dele af verden som sørøvere, men i realiteten var de lige så meget handelsfolk og nybyggere, som udnyttede de muligheder, der opstod, da det blev muligt at rejse langt over havet.

Skal kristne have særlige rettigheder i Danmark?

Danskerne holdt sig især til Nordengland, Irland og Normandiet i deres søgen mod nye muligheder, mens nordmændene søgte over Atlanten mod Irland, Skotland, Færøerne, Island, Grønland og — i sidste ende — også Newfoundland se Vinland. Svenskerne søgte mod øst op ad de russiske floder, hvor de etablerede fyrstendømmer ved Novgorod og Kijev.

psymir.kiev.ua: Jyske Lov 1241

Derfra drev de handel med det byzantinske rige og den muslimske verden. De arkæologiske levn tyder på, at konge- eller fyrstedømmer opstod i Norden lige før f. Kildematerialet tyder på, at i hvert fald hovedparten af Danmark som det kendes i middelalderen var samlet under den samme kongemagt fra begyndelsen af vikingetiden, og måske endda længe før.

Vikingetidens kongemagt har sandsynligvis været langt mindre stabil og institutionaliseret end den senere blev i middelalderen, og der forekom flere perioder med opsplitning. I årene mener man at byen Ribe blev grundlagt.


 • personer fra flygtningefamilier er med til lokal juletræsfest | TV2 ØST.
 • åbent forhold Korsør Danmark.
 • Vordingborg In.
 • date mig nogen Rødekro Danmark.
 • Servicemenu.
 • Dette skete ved så stort et anlægsarbejde at det må have været en mægtig hersker, måske endda konge, der stod bag dette. Kanhavekanalen på Samsø blev anlagt i , og da denne kanal placering midt i Danmark ikke kan være anlagt af hensyn til beboerne på Samsø har der på dette tidspunkt sandsynligvis været en konge eller høvding af en slags, der har haft magten i områder omkring Jylland, Sjælland og Fyn. I den samme periode kan man tillige iagttage en udbygning af Dannevirke i det sydlige Jylland, der yderligere vidner om en indflydelsesrig hersker i det danske område. Der fandtes som nævnt nogle småkongedømmer i det nuværende Danmark, og landet må formentlig også have været samlet i visse perioder, men omkring år skabte Harald Blåtand den første vedvarende samling af kongeriget Danmark.

  Ved samme tid blev han opsøgt af den tyske missionær Poppo , der bar jernbyrd for at bevise styrken af den kristne tro. Ifølge legenden overbeviste dette Harald om, at han burde omvende sig til kristendommen. Mere sandsynligt er det, at kongen havde indset, hvordan hedenskaben kunne udløse korstog fra den tyske kejser, Otto 2. Det havde i øvrigt flere fordele for Harald at blive kristen: Han kunne vise dem fra sig, som fastholdt den traditionelle nordiske religion , og præsterne kunne bidrage til at få skabt grundlaget for en centraladministration, så det forenede kongerige også blev ved med at være ét rige.

  Danskernes pres mod de angelsaksiske kongedømmer i England blev efterhånden så massivt, at englænderne ikke så anden udvej end at vælge en konge af den danske kongeslægt, Knud den Store. Hans søn, Hardeknud , opnåede også at blive konge af England, men efter Knuds død i gjorde England sig fri af danskervældet, og samtidig opstod der tronstridigheder i Danmark, som var offer for norske vikingers plyndringer.

  I nogle få år havde Danmark en norsk konge, Magnus den Gode Det blev en hær under hans ledelse der i slaget på Lyrskov Hede standsede vendernes hærgen i Jylland. Ved hans død i blev Knuds nevø, Svend Estridsen , konge af Danmark. Han satsede på at skabe ro i landet, og før han kunne genoptage vikingetogterne, havde Vilhelm Erobreren fra sin base i Normandiet sat sig i besiddelse af England. Bortset fra nogle fejlslagne tilløb var Danmarks tid som vikingenation dermed bragt til ende.

  Til gengæld foregik der en betydningsfuld udvikling i hjemlandet. Indtil det Samtidig blev landsbyerne større, og der opstod vedvarende vejforbindelser mellem den enkelte landsby og dens marker og mellem de forskellige landsbyer. På den måde blev der fastlagt et mønster, som kom til at præge landskabet helt frem til udskiftningen omkring år :.

  Nye metoder som trevangsbrug, ny teknik som hjulplov, ny organisering om fælles dyrkning og fællesskab om fx bytyren, byornen, byhyrde etc tyder på at være sat i system i disse år.